Tiêu Lệnh Đổi Vé Luyện Luyện Nhanh Mật Tịch

06/06/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian bắt đầu: Ngày 06-06-2020

10 Tiêu Lệnh + 500 vạn bạc khóa
Lưu ý: Tiêu Lệnh có được từ hoạt động tống kim + Bạc khóa có được từ hoạt động BHD, TDC, TK và vân vân

1.Hình ảnh NPC

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế 218

Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp