Vượt Ải Gia Tộc

05/07/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

1 ngày 1 lần, 1 tuần đi tối đa 2 lần
Thành viên chính thức của gia tộc mới được phép tham gia
NPC liên quân: Tiếp dẫn gia tộc tại Biện Kinh
Phần phưởng đánh boss là huyền tinh cấp 5~8 (tỷ lệ rớt cao)

1.Hình ảnh vị trí boss xuất hiện