HƯỚNG DẪN LÊN TRẬN PHÁP CAO

04/06/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Ghép tại NPC Sự Kiện Kiếm Thế 218 Giang Tân Thôn
Tiêu lệnh có được từ các hoạt động tống kim. Bạc khóa có được từ các hoạt động tống kim, bạch hổ đường, tiêu dao cốc.
TRận pháp cấp cao Nguyên liệu cần có
Võ Kinh Tổng Yếu(30d) 10 tiêu lệnh + Bạc Khóa

1.Hình ảnh