Giới hạn và phần thưởng bách bảo rương

30/05/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Giới Hạn: Tuần đầu mở giới hạn 25/weak sau mỗi tuần tăng số lượng sử dụng thêm 25 rương cho đến khi đạt giới hạn 100 rương/weak thì dừng(không áp dụng cho S2. Thiên Vương).
Phần thưởng: Mở chắc chắn nhận huyền tinh cấp 8.

1.Hình ảnh