Sự Kiện Rương Tiêu Dao

01/07/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian bắt đầu: Ngày 01-07-2020
Thời Gian kết thúc: Ngày 31-07-2020
Một người sử dụng tối đa: 1000 rương
Phần thưởng: 10 vạn bạc khóa


Hướng Dẫn: 5 Danh Bổ Lệnh đổi 1 rương tại NPC Sự Kiện - Giang Tân Thôn

1.Thông Tin Sự Kiện