HƯỚNG DẪN LÊN NGỰA

30/05/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Tên Ngựa Nguyên Liệu
Mã bài (Xích Thố) Mã bài (Đích Lô)
Bạc khóa
Tuyết Hồn Mã bài (Xích Thố)
Bạc khóa
Lăng Thiên Tuyết Hồn
Bạc khóa
Mã bài Ức Vân (Cấp 1) Lăng Thiên
Bạc khóa
Mã bài Ức Vân (Cấp 2) Mã bài Ức Vân (Cấp 1)
Bạc khóa, MG Ngựa
Mã bài Ức Vân (Cấp 2) Mã bài Ức Vân (Cấp 1)
Bạc khóa, MG Ngựa
Mã bài Ức Vân (Cấp 3) Mã bài Ức Vân (Cấp 2)
Bạc khóa, MG Ngựa
Mã bài Ức Vân (Cấp 4) Mã bài Ức Vân (Cấp 3)
Bạc khóa, MG Ngựa
Mã bài Ức Vân (Cấp 5) Mã bài Ức Vân (Cấp 4)
Bạc khóa, MG Ngựa
Mã bài Lăng Thiên (Cấp 6) Mã bài Ức Vân (Cấp 5)
Bạc khóa, MG Ngựa
Mã bài Lăng Thiên (Cấp 7) Mã bài Lăng Thiên (Cấp 6)
Bạc khóa, MG Ngựa
Mã bài Lăng Thiên (Cấp 8) Mã bài Lăng Thiên (Cấp 7)
Bạc khóa, MG Ngựa
Mã bài Lăng Thiên (Cấp 9) Mã bài Lăng Thiên (Cấp 8)
Bạc khóa, MG Ngựa
Mã bài Lăng Thiên (Cấp 10) Mã bài Lăng Thiên (Cấp 9)
Bạc khóa, MG Ngựa

1.Hình ảnh

2.Hình ảnh

3.Hình ảnh

4.Hình ảnh

5.Hình ảnh

6.Hình ảnh

7.Hình ảnh

8.Hình ảnh

9.Hình ảnh

10.Hình ảnh

11.Hình ảnh

12.Hình ảnh

12.Hình ảnh

12.Hình ảnh