Sự Kiện Danh Bổ Lệnh Lấy Túi Quà Kiếm Thế (Tiền Du Long)

01/06/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian bắt đầu: Ngày 01-06-2020

Đổi 1 DBL + 4000 đồng lấy 1 Túi Quà Kiếm Thế (Tiền Du Long)
Đổi 10 DBL + 4 vạn đồng lấy 10 Túi Quà Kiếm Thế (Tiền Du Long)
Đổi 100 DBL + 40 vạn đồng lấy 100 Túi Quà Kiếm Thế (Tiền Du Long)
tại NPC Sự kiện kiếm thế 218.

1.Hình ảnh NPC

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế 218

Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp