Sự Kiện Danh Bổ Lệnh Đổi Bạc Khóa

01/06/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian bắt đầu: Ngày 01-06-2020

Đổi 100 DBL + 1 vạn đồng lấy 500 vạn bạc khóa tại NPC Sự kiện kiếm thế 218.

1.Hình ảnh NPC

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế 218

Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp